The Mysterious Island ภาษาอังกฤษ ม.1

 

Once upon a time, in a vast ocean, there was an island that appeared only once every hundred years. This island was known for its extraordinary beauty and magical properties. It was said that whoever found the island would be granted a single wish. A young girl named Emma, who lived in a small coastal village, dreamed of finding this island. Emma was smart, brave, and curious. Her father, a seasoned fisherman, often told her tales of the mysterious island.

One day, Emma decided to set out to find the island. She prepared a small boat with supplies and navigated using the stars, just as her father had taught her. After several days at sea, she finally arrived at the mysterious island. It was more beautiful than she had ever imagined, with vibrant flowers, sparkling streams, and exotic animals.

While exploring, Emma discovered a hidden cave with ancient writings on the walls. The writings revealed that the island’s magic came from a crystal hidden deep within the cave. Emma realized that finding the crystal could be dangerous, but her desire to make her wish drove her forward.

Inside the cave, Emma faced various challenges, including puzzles and traps. Using her wit and the knowledge she had gained from her father’s stories, she overcame each obstacle. Finally, she found the crystal, glowing with an otherworldly light.

As she held the crystal, she remembered her father’s advice: “The greatest treasure is not what you find, but who you become in the journey.” Emma realized that her true wish was to continue exploring and learning. She left the crystal and returned home, where she shared her incredible adventure and the lessons she had learned.

 

กาลครั้งหนึ่งในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ มีเกาะแห่งหนึ่งปรากฏขึ้นทุกๆ ร้อยปีเพียงครั้งเดียว เกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อในด้านความสวยงามและคุณสมบัติอันน่าอัศจรรย์ ว่ากันว่าใครก็ตามที่พบเกาะนี้จะได้รับพรข้อเดียว เด็กสาวชื่อเอ็มมาซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ริมชายฝั่ง ใฝ่ฝันที่จะได้พบเกาะแห่งนี้ เอ็มมาเป็นคนฉลาด กล้าหาญ และอยากรู้อยากเห็น พ่อของเธอซึ่งเป็นชาวประมงผู้ช่ำชองมักเล่านิทานเกี่ยวกับเกาะลึกลับให้เธอฟัง

วันหนึ่ง เอ็มมาตัดสินใจออกเดินทางตามหาเกาะแห่งนี้ เธอเตรียมเรือลำเล็กพร้อมเสบียงและเดินทางโดยใช้ดวงดาว เหมือนกับที่พ่อของเธอสอนเธอ หลังจากอยู่ในทะเลหลายวัน ในที่สุดเธอก็มาถึงเกาะลึกลับแห่งนี้ มันสวยงามยิ่งกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้ด้วยดอกไม้ที่มีชีวิตชีวา ลำธารที่ส่องประกาย และสัตว์แปลกตา

ขณะสำรวจ เอ็มมาค้นพบถ้ำที่ซ่อนอยู่ซึ่งมีข้อความโบราณอยู่บนผนัง งานเขียนเผยให้เห็นว่าเวทมนตร์ของเกาะนี้มาจากคริสตัลที่ซ่อนอยู่ลึกภายในถ้ำ เอ็มมาตระหนักว่าการค้นหาคริสตัลอาจเป็นอันตรายได้ แต่ความปรารถนาที่จะทำให้ความปรารถนาของเธอทำให้เธอก้าวไปข้างหน้า

ภายในถ้ำ เอ็มม่าเผชิญกับความท้าทายต่างๆ รวมถึงปริศนาและกับดัก ด้วยการใช้ไหวพริบและความรู้ที่ได้รับจากเรื่องราวของพ่อ เธอจึงเอาชนะอุปสรรคแต่ละอย่างได้ ในที่สุดเธอก็พบคริสตัลที่เปล่งประกายด้วยแสงจากนอกโลก

ขณะที่เธอถือคริสตัล เธอนึกถึงคำแนะนำของพ่อของเธอ: “สมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่สิ่งที่คุณพบ แต่คือตัวตนของคุณในการเดินทาง” เอ็มมาตระหนักว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเธอคือการสำรวจและเรียนรู้ต่อไป เธอออกจากคริสตัลและกลับบ้าน ซึ่งเธอได้แบ่งปันการผจญภัยอันเหลือเชื่อและบทเรียนที่เธอได้เรียนรู้จากมัน.

 

แบบทดสอบออนไลน์ 5 ข้อ เกี่ยวกับเนื้อเรื่อง

 

 

1 What motivated Emma to find the island?
A. She wanted to prove she was brave.
B. She was curious about her father’s stories.
C. She wished to be wealthy.
D. She hoped to find a magical crystal.

2 What did Emma use to navigate her way to the island?
A. A map from her father.
B. The stars in the sky.
C. A compass she found in the village.
D. Directions from a sea creature.

3 What was the source of the island’s magic, according to the ancient writings?
A. The exotic animals.
B. A hidden crystal in a cave.
C. The vibrant flowers.
D. The sparkling streams.

4 What was the most significant challenge Emma faced in the cave?
A. Dangerous animals.
B. Puzzles and traps.
C. A fierce storm.
D. Other explorers.

5 What did Emma ultimately realize was her true wish?
A. To find more islands.
B. To continue exploring and learning.
C. To bring the crystal back to her village.
D. To prove her bravery to her father.

 

1 อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เอ็มมาค้นพบเกาะนี้?
A. เธอต้องการพิสูจน์ว่าเธอกล้าหาญ B. เธออยากรู้เรื่องราวของพ่อเธอ C. เธอปรารถนาที่จะมั่งคั่ง D. เธอหวังว่าจะพบคริสตัลวิเศษ

2 เอ็มม่าใช้อะไรนำทางเธอไปยังเกาะ
A. แผนที่จากบิดาของเธอ B. ดวงดาวบนท้องฟ้า C. เข็มทิศที่เธอพบในหมู่บ้าน D. ทิศทางจากสัตว์ทะเล

3 แหล่งที่มาของเวทมนตร์ของเกาะตามข้อเขียนโบราณคืออะไร?
A. สัตว์หายาก B. คริสตัลที่ซ่อนอยู่ในถ้ำ C. ดอกไม้ที่มีชีวิตชีวา D. สายน้ำอันเป็นประกาย

4 อะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่เอ็มมาเผชิญในถ้ำ?
A. สัตว์อันตราย B. ปริศนาและกับดัก C. พายุที่รุนแรง D. นักสำรวจคนอื่นๆ

5 ในที่สุดเอ็มมาก็ตระหนักได้ว่าอะไรคือความปรารถนาที่แท้จริงของเธอ
A. เพื่อค้นหาเกาะเพิ่มเติม B. เพื่อสำรวจและเรียนรู้ต่อไป C. เพื่อนำคริสตัลกลับคืนสู่หมู่บ้านของเธอ D. เพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญของเธอต่อพ่อของเธอ

 

เฉลย:

  1. B. She was curious about her father’s stories. Emma was inspired by her father’s tales of the island, which fueled her curiosity and sense of adventure.
  2. B. The stars in the sky. Emma used the stars to navigate, a skill she learned from her father, a seasoned fisherman.
  3. B. A hidden crystal in a cave. The ancient writings in the cave revealed that the island’s magic came from a crystal hidden within it.
  4. B. Puzzles and traps. Emma faced various challenges in the cave, primarily in the form of puzzles and traps that tested her wit and knowledge.
  5. B. To continue exploring and learning. Emma realized that her true wish was not to make a material wish but to continue her journey of exploration and learning.

 

  1. B. เธออยากรู้เรื่องราวของพ่อเธอ เอ็มมาได้รับแรงบันดาลใจจากนิทานของพ่อเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้ ซึ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นและความรู้สึกอยากผจญภัยของเธอ
  2. B. ดวงดาวบนท้องฟ้า เอ็มมาใช้ดวงดาวนำทาง ซึ่งเป็นทักษะที่เธอเรียนรู้จากพ่อของเธอซึ่งเป็นชาวประมงผู้ช่ำชอง
  3. B. คริสตัลที่ซ่อนอยู่ในถ้ำ ข้อเขียนโบราณในถ้ำเผยให้เห็นว่าเวทมนตร์ของเกาะนี้มาจากคริสตัลที่ซ่อนอยู่ภายใน
  4. B. ปริศนาและกับดัก เอ็มม่าเผชิญกับความท้าทายต่างๆ ในถ้ำ โดยหลักแล้วอยู่ในรูปแบบของปริศนาและกับดักที่ทดสอบสติปัญญาและความรู้ของเธอ
  5. B. เพื่อสำรวจและเรียนรู้ต่อไป เอ็มมาตระหนักว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเธอไม่ใช่การขอพรทางวัตถุ แต่ขอให้เดินทางสำรวจและเรียนรู้ต่อไป

 

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?