Sam’s Adventure in the Enchanted Forest ภาษาอังกฤษ ม3

 

Sam, a 15-year-old boy, was fascinated by exploration and adventure. He had heard tales of an enchanted forest, believed by many to harbor mythical creatures and undiscovered plants. Deciding to unravel its mysteries, Sam embarked on a journey into the heart of the forest.

As he ventured deeper, the scenery around him transformed. Trees towered like ancient giants, and exotic flowers emitted a luminescent glow. Sam encountered curious creatures, some with gentle eyes and others with cautious stares. He sketched each one meticulously in his journal.

One evening, Sam discovered a hidden clearing, illuminated by the moonlight. In the center, stood a tree unlike any other, its leaves shimmering with a spectrum of colors. Mesmerized, Sam approached it and found an inscription on its trunk, written in a language he didn’t recognize.

Determined to uncover the tree’s secrets, Sam spent days decoding the inscription. It revealed a legend about the forest being a gateway to a magical realm, protected by this very tree. The realization of being amidst such wonder filled Sam with awe.

As the days passed, Sam’s adventure brought him not only a deeper understanding of the forest’s marvels but also a profound connection with nature. He returned home with stories that inspired others to respect and preserve the mystical beauty of the enchanted forest.

 

เรื่อง: การผจญภัยของแซมในป่ามหัศจรรย์

แซม เด็กชายอายุ 15 ปี หลงใหลในการสำรวจและการผจญภัย เขาเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่ามหัศจรรย์ ซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ในตำนานและพืชที่ยังไม่ถูกค้นพบ ด้วยการตัดสินใจไขปริศนา แซมจึงออกเดินทางสู่ใจกลางป่า

ขณะที่เขาเดินลึกลงไป ทิวทัศน์รอบตัวเขาก็เปลี่ยนไป ต้นไม้สูงตระหง่านเหมือนยักษ์โบราณ และดอกไม้แปลกตาเปล่งแสงเรืองแสง แซมพบกับสิ่งมีชีวิตที่อยากรู้อยากเห็น บางตัวมีดวงตาที่อ่อนโยน และบางตัวก็จ้องมองอย่างระมัดระวัง เขาวาดภาพแต่ละภาพอย่างพิถีพิถันลงในสมุดบันทึกของเขา

เย็นวันหนึ่ง แซมค้นพบพื้นที่โล่งที่ซ่อนอยู่ซึ่งสว่างไสวด้วยแสงจันทร์ ตรงกลางมีต้นไม้ยืนหนึ่งไม่เหมือนใคร ใบไม้ของมันส่องแสงเป็นแถบหลากสี แซมเข้าไปหามันด้วยความหลงใหลและพบข้อความจารึกบนหีบซึ่งเขียนด้วยภาษาที่เขาไม่รู้จัก

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความลับของต้นไม้ แซมจึงใช้เวลาหลายวันในการถอดรหัสคำจารึก เผยให้เห็นตำนานเกี่ยวกับป่าที่เป็นประตูสู่อาณาจักรเวทมนตร์ ซึ่งได้รับการปกป้องด้วยต้นไม้ต้นนี้ การตระหนักรู้ถึงการอยู่ท่ามกลางความประหลาดใจทำให้แซมรู้สึกตกตะลึง

เมื่อวันเวลาผ่านไป การผจญภัยของแซมไม่เพียงทำให้เขาเข้าใจความอัศจรรย์ของป่าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติอีกด้วย เขากลับบ้านพร้อมเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเคารพและอนุรักษ์ความงามอันลึกลับของป่าที่น่าหลงใหล

 

แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อเรื่อง

 

 

คำถาม

 1. Sam was a 15-year-old boy who loved ___________ and ___________.
 2. He decided to explore the ___________ forest.
 3. In the forest, Sam found a tree with leaves that ___________.
 4. The inscription on the tree was in a ___________ language.
 5. The legend revealed that the forest was a gateway to a ___________ realm.

 

 1. แซมเป็นเด็กชายอายุ 15 ปีที่รัก ___________ และ ___________
 2. เขาตัดสินใจสำรวจป่า ___________
 3. ในป่า แซมพบต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใบไม้ที่ ___________
 4. คำจารึกบนต้นไม้เป็นภาษา ___________
 5. ตำนานเปิดเผยว่าป่าเป็นประตูสู่อาณาจักร ___________

 

เฉลยคำตอบ

 

 1. Sam was a 15-year-old boy who loved exploration and adventure.
  • Exploration เนื่องจากในเรื่องได้กล่าวว่าแซมมีความสนใจในการสำรวจ
  • Adventure เพราะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการผจญภัย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเรื่อง
 2. He decided to explore the enchanted forest.
  • คำว่า Enchanted หมายถึงป่าที่มีเวทมนตร์หรือมีความพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับชื่อเรื่องและเนื้อหาที่กล่าวถึงป่ามหัศจรรย์
 3. In the forest, Sam found a tree with leaves that shimmered with a spectrum of colors.
  • คำว่า shimmered with a spectrum of colors บ่งบอกถึงลักษณะพิเศษของใบไม้ที่มีสีสันแวววาว ตามที่ได้กล่าวไว้ในเรื่อง
 4. The inscription on the tree was in a language he didn’t recognize.
  • คำว่า language he didn’t recognize ใช้เพื่ออธิบายว่าแซมไม่สามารถรู้จักหรือเข้าใจภาษาที่ใช้ในการเขียนคำบรรยายบนต้นไม้
 5. The legend revealed that the forest was a gateway to a magical realm.
  • คำว่า magical ถูกใช้เพื่ออธิบายว่าตามตำนานที่เขียนไว้ ป่านี้เป็นประตูสู่โลกที่มีเวทมนตร์หรือความมหัศจรรย์

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?