แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 

 1. Assertion
  • English: “Her assertion that she had not seen the document was not believed.”
  • Thai: “การยืนยันของเธอที่ว่าเธอไม่เคยเห็นเอกสารนั้นไม่ถูกเชื่อ.”
 2. Clarity
  • English: “He asked for further clarity on the rules of the game.”
  • Thai: “เขาขอความชัดเจนเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎของเกม.”
 3. Depict
  • English: “The painting depicts a beautiful seaside scene.”
  • Thai: “ภาพวาดนี้พรรณนาถึงฉากที่ทะเลที่สวยงาม.”
 4. Ethical
  • English: “The company has a strong commitment to ethical business practices.”
  • Thai: “บริษัทมีความมุ่งมั่นอย่างแข็งขันต่อการปฏิบัติธุรกิจที่มีจริยธรรม.”
 5. Feasible
  • English: “The plan seems feasible and well thought out.”
  • Thai: “แผนดูเหมือนจะเป็นไปได้และได้รับการคิดค้นมาอย่างดี.”
 6. Gauge
  • English: “The survey will help to gauge customer satisfaction.”
  • Thai: “การสำรวจจะช่วยวัดความพึงพอใจของลูกค้า.”
 7. Hinder
  • English: “Lack of funding could hinder the project’s progress.”
  • Thai: “การขาดแคลนเงินทุนอาจขัดขวางความก้าวหน้าของโครงการ.”
 8. Incentive
  • English: “The company offered an incentive to boost productivity.”
  • Thai: “บริษัทเสนอแรงจูงใจเพื่อเพิ่มผลผลิต.”
 9. Juxtapose
  • English: “The artist likes to juxtapose modern and traditional elements in her work.”
  • Thai: “ศิลปินชอบวางธาตุแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิมข้างกันในผลงานของเธอ.”
 10. Kinship
  • English: “They felt a sense of kinship because they had similar experiences.”
  • Thai: “พวกเขารู้สึกความเป็นญาติเนื่องจากมีประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกัน.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?