แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

เฉลย

 1. Adapt
  • English: “Animals adapt to their environment to survive.”
  • Thai: “สัตว์ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อการอยู่รอด.”
 2. Coherent
  • English: “His explanation was clear and coherent.”
  • Thai: “คำอธิบายของเขาชัดเจนและสอดคล้องกัน.”
 3. Endure
  • English: “She had to endure a long wait before receiving the news.”
  • Thai: “เธอต้องทนรอนานก่อนที่จะได้รับข่าวสาร.”
 4. Flourish
  • English: “The business began to flourish after implementing new strategies.”
  • Thai: “ธุรกิจเริ่มเจริญเติบโตหลังจากใช้กลยุทธ์ใหม่.”
 5. Innovate
  • English: “The company is always looking to innovate.”
  • Thai: “บริษัทมองหาวิธีที่จะนำเสนอสิ่งใหม่อยู่เสมอ.”
 6. Meticulous
  • English: “His meticulous work impressed his teachers.”
  • Thai: “งานที่ละเอียดและพิถีพิถันของเขาทำให้ครูประทับใจ.”
 7. Nurture
  • English: “Parents nurture their children with love and care.”
  • Thai: “ผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรักและความใส่ใจ.”
 8. Optimize
  • English: “They optimize their resources to achieve the best results.”
  • Thai: “พวกเขาใช้ทรัพยากรของตนเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.”
 9. Refine
  • English: “The process was refined to increase efficiency.”
  • Thai: “กระบวนการถูกปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.”
 10. Sustain
  • English: “The team sustained their effort throughout the game.”
  • Thai: “ทีมยังคงรักษาความพยายามของพวกเขาตลอดทั้งเกม.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?