แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 

 1. Spontaneous
  • English: “His spontaneous reaction to the news was of pure joy.”
  • Thai: “ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของเขาต่อข่าวนั้นเต็มไปด้วยความสุข.”
 2. Versatile
  • English: “She is a versatile athlete who excels in many sports.”
  • Thai: “เธอเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถหลากหลายและเก่งในหลายกีฬา.”
 3. Wary
  • English: “Be wary of strangers offering gifts.”
  • Thai: “ระมัดระวังต่อคนแปลกหน้าที่นำของขวัญมาให้.”
 4. Zenith
  • English: “His career reached its zenith in the 1990s.”
  • Thai: “อาชีพของเขาถึงจุดสูงสุดในช่วงปี 1990.”
 5. Ambiguous
  • English: “The instructions were ambiguous and confusing.”
  • Thai: “คำแนะนำนั้นมีความหมายที่หลายแง่และทำให้สับสน.”
 6. Benevolent
  • English: “He was known for his benevolent nature.”
  • Thai: “เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องความเมตตาของเขา.”
 7. Concise
  • English: “Her explanation was clear and concise.”
  • Thai: “คำอธิบายของเธอชัดเจนและกระชับ.”
 8. Diligent
  • English: “Diligent students often achieve high grades.”
  • Thai: “นักเรียนที่ขยันมักได้เกรดที่สูง.”
 9. Eloquent
  • English: “The speaker was eloquent and persuasive.”
  • Thai: “ผู้พูดมีความสามารถในการพูดและมีอำนาจชักจูง.”
 10. Frivolous
  • English: “She regretted spending money on frivolous items.”
  • Thai: “เธอเสียใจที่ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?