แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่5 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Tenacious
  • English: “She was tenacious in her pursuit of the truth.”
  • Thai: “เธอมีความมุ่งมั่นในการตามหาความจริง.”
 2. Ubiquitous
  • English: “Smartphones are now ubiquitous in modern society.”
  • Thai: “สมาร์ทโฟนตอนนี้พบได้ทั่วไปในสังคมสมัยใหม่.”
 3. Viable
  • English: “The company is looking for a viable solution to reduce costs.”
  • Thai: “บริษัทกำลังมองหาวิธีที่เป็นไปได้ในการลดต้นทุน.”
 4. Wistful
  • English: “He had a wistful look when he spoke of his childhood.”
  • Thai: “เขามีท่าทางคิดถึงอย่างอาลัยอาวรณ์เมื่อเขาพูดถึงวัยเด็กของเขา.”
 5. Xenial
  • English: “The village is known for its xenial hospitality to visitors.”
  • Thai: “หมู่บ้านนั้นเป็นที่รู้จักในเรื่องการต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเป็นมิตร.”
 6. Yield
  • English: “The new strategy yielded positive results.”
  • Thai: “กลยุทธ์ใหม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก.”
 7. Zeal
  • English: “He approached his work with great zeal.”
  • Thai: “เขาทำงานของเขาด้วยความกระตือรือร้นอย่างมาก.”
 8. Adaptability
  • English: “Adaptability is a key skill in the rapidly changing world.”
  • Thai: “ความสามารถในการปรับตัวเป็นทักษะสำคัญในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.”
 9. Benevolent
  • English: “The benevolent leader was loved by all.”
  • Thai: “ผู้นำที่มีจิตใจดีถูกทุกคนรัก.”
 10. Charismatic
  • English: “The charismatic speaker captivated the audience.”
  • Thai: “ผู้พูดที่มีเสน่ห์น่าติดตามสะกดผู้ฟังได้ทั้งหมด.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?