แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่2 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Intricate
  • English: “The intricate design of the tapestry was impressive.”
  • Thai: “การออกแบบที่ซับซ้อนของผ้าทอนั้นน่าประทับใจ.”
 2. Lucrative
  • English: “Many find the stock market to be a lucrative investment.”
  • Thai: “หลายคนพบว่าตลาดหุ้นเป็นการลงทุนที่ทำกำไรได้ดี.”
 3. Myriad
  • English: “There are a myriad of options available in the market.”
  • Thai: “มีตัวเลือกมากมายให้เลือกในตลาด.”
 4. Nuanced
  • English: “His argument was nuanced and well-presented.”
  • Thai: “การโต้แย้งของเขามีความละเอียดอ่อนและนำเสนอได้ดี.”
 5. Ostentatious
  • English: “The celebrity’s ostentatious lifestyle was widely criticized.”
  • Thai: “วิถีชีวิตที่โอ้อวดของคนดังถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวาง.”
 6. Profound
  • English: “His speech had a profound impact on the audience.”
  • Thai: “คำปราศรัยของเขามีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อผู้ฟัง.”
 7. Quarrelsome
  • English: “The quarrelsome student often disrupted the class.”
  • Thai: “นักเรียนที่ชอบทะเลาะมักทำให้ชั้นเรียนไม่สงบ.”
 8. Resilient
  • English: “The community showed resilient spirit in recovering from the disaster.”
  • Thai: “ชุมชนแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณที่มีความยืดหยุ่นในการฟื้นตัวจากภัยพิบัติ.”
 9. Tactful
  • English: “Her tactful handling of the situation avoided further conflict.”
  • Thai: “การจัดการกับสถานการณ์อย่างรอบคอบของเธอช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งเพิ่มเติม.”
 10. Unanimous
  • English: “The decision was unanimous among the committee members.”
  • Thai: “การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ในหมู่สมาชิกคณะกรรมการ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?