แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่1 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Accolade
  • English: “The scientist received an accolade for his groundbreaking research.”
  • Thai: “นักวิทยาศาสตร์ได้รับการยกย่องสำหรับการวิจัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเขา.”
 2. Bravado
  • English: “Despite his bravado, he was actually very nervous.”
  • Thai: “แม้จะมีความกล้าหาญที่แสดงออก แต่เขาจริงๆ แล้วก็รู้สึกประหม่ามาก.”
 3. Cognitive
  • English: “Cognitive development is crucial in early childhood.”
  • Thai: “การพัฒนาการรับรู้สำคัญมากในวัยเด็ก.”
 4. Diverse
  • English: “The country is known for its diverse culture.”
  • Thai: “ประเทศนี้เป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย.”
 5. Empathy
  • English: “Empathy is an important trait in a good leader.”
  • Thai: “ความเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นเป็นลักษณะสำคัญของผู้นำที่ดี.”
 6. Fathom
  • English: “It’s difficult to fathom the extent of the universe.”
  • Thai: “มันยากที่จะทำความเข้าใจถึงขอบเขตของจักรวาล.”
 7. Gravitate
  • English: “People tend to gravitate towards like-minded individuals.”
  • Thai: “คนมักจะดึงดูดไปยังบุคคลที่มีความคิดเหมือนกัน.”
 8. Holistic
  • English: “The holistic approach to health considers the whole person.”
  • Thai: “การมองอย่างครอบจักรวาลต่อสุขภาพพิจารณาถึงบุคคลทั้งหมด.”
 9. Innovative
  • English: “The company is admired for its innovative ideas.”
  • Thai: “บริษัทได้รับความชื่นชมสำหรับไอเดียที่สร้างสรรค์.”
 10. Juncture
  • English: “At this critical juncture, careful planning is necessary.”
  • Thai: “ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญนี้ การวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งจำเป็น.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?