แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 1. Astute
  • English: “She made an astute observation during the meeting.”
  • Thai: “เธอทำการสังเกตที่ฉลาดและเฉียบแหลมในระหว่างการประชุม.”
 2. Bountiful
  • English: “The harvest this year was bountiful.”
  • Thai: “การเก็บเกี่ยวในปีนี้อุดมสมบูรณ์มาก.”
 3. Cultivate
  • English: “He worked hard to cultivate a positive image.”
  • Thai: “เขาทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี.”
 4. Diplomatic
  • English: “Her diplomatic approach resolved the conflict.”
  • Thai: “การทำงานของเธอที่มีทักษะการติดต่อสื่อสารช่วยแก้ไขความขัดแย้ง.”
 5. Enthusiastic
  • English: “The children were enthusiastic about the new project.”
  • Thai: “เด็กๆ รู้สึกกระตือรือร้นเกี่ยวกับโครงการใหม่.”
 6. Fortitude
  • English: “She showed great fortitude during difficult times.”
  • Thai: “เธอแสดงความแข็งแกร่งทางจิตใจในช่วงเวลาที่ยากลำบาก.”
 7. Gratify
  • English: “It would gratify him to see the success of his students.”
  • Thai: “มันจะทำให้เขาพอใจที่ได้เห็นความสำเร็จของนักเรียนของเขา.”
 8. Holistic
  • English: “The doctor took a holistic approach to treatment.”
  • Thai: “แพทย์ใช้วิธีการรักษาแบบครอบจักรวาล.”
 9. Innovate
  • English: “The company strives to innovate to stay ahead in the market.”
  • Thai: “บริษัทพยายามนำเสนอสิ่งใหม่เพื่อรักษาตำแหน่งในตลาด.”
 10. Juxtapose
  • English: “The exhibit juxtaposed modern art with classical pieces.”
  • Thai: “การแสดงนำเสนอศิลปะสมัยใหม่คู่ขนานกับผลงานคลาสสิก.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?