แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวของเราที่อยู่ภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็น ปากกา ดินสอ หนังสือ กระเป๋า ไม้บรรทัด ยางลบ ฯลฯ โดยแบบทดสอบเป็นแบบอัตนัยล้วน มี 10 ข้อด้วยกัน เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและน้องๆหนูๆในระดับชั้น ป.2 วิธีทำคือให้เติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วนจึงจะได้คะแนน

สิ่งรอบตัวในห้องเรียน

คำศัพท์สิ่งต่างๆที่อยู่ในห้องเรียน

สิ่งต่างๆในโรงเรียน

อุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียน
1.
s = โรงเรียน
2.
p = ปากกา
3.
p = ดินสอ
4.
b = หนังสือ
5.
b = กระเป๋า
6.
r = ไม้บรรทัด
7.
e = ยางลบ
8.
cl = ห้องเรียน
9.
s = นักเรียน
10.
t = ครู