เรียนพิเศษอิกคิว

ยอดยกมา 167

คงเหลือ 167

เรียนวันที่ 7 มีนาคม 2564 

1 ชั่วโมง 79 บาท

167 – 79 = 88

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 7 คะแนน

88 + 7 = 95

เรียนวันที่ 14 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

95 – 79 = 16

เรียนวันที่ 20 มีนาคม 2564 2 ชั่วโมง 158 บาท

คะแนนพิเศษตอบคำถามได้ในห้องเรียน 3 คะแนน

16 + 3 = 19

19 – 158 = -139

เรียนวันที่ 21 มีนาคม 2564  1 ชั่วโมง 79 บาท

-139 – 79 = -218