แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด10

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า มังคุด ,ตลาด ,เสื่อ ,ชื่อ ,ที่อยู่, รัง ,ตาข่าย ,ใหม่ ,เก้าอี้ ,สิบเก้า ,ไม่

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด9

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า จิงโจ้ , ลูกกุญแจ , กษัตริย์, พระราชา ,ผู้หญิง ,ทะเลสาบ ,โคนไฟ, ตะเกียง ,ขา ,มะนาว ,ผู้ชาย ,มะม่วง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด1 หรือข้อสอบภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำศัพท์ในระดับ ป.1 เติมคำศัพท์ที่เหลือลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน จึงจะได้คะแนน คะแนนเต็มข้อละ 1 คะแนนมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

หัวข้อใหม่