เรื่องสั้น: A Day at the Community Garden ภาษาอังกฤษ ม5

In a small town, there was a community garden where everyone could plant and care for their own vegetables and flowers. A young student named Liam loved spending his weekends there. He had his own little plot where he grew tomatoes, carrots, and sunflowers.

One sunny Saturday, the garden organized a special event for all gardeners to exchange plants and share gardening tips. Liam was excited to show his homegrown tomatoes and learn from others. He met an elderly lady named Mrs. Thompson, who had the most beautiful roses in the garden.

Mrs. Thompson shared her secret of using coffee grounds as a fertilizer. Liam listened intently and decided to try it on his sunflowers. Over the next few weeks, his sunflowers grew taller and brighter. Liam realized the importance of community and sharing knowledge. The community garden not only brought people together but also taught valuable lessons.

 

เรื่องสั้น: “วันหนึ่งที่สวนชุมชน”

 

ในเมืองเล็กๆ มีสวนชุมชนที่ทุกคนสามารถปลูกและดูแลผักและดอกไม้ของตนเองได้ นักเรียนหนุ่มชื่อเลียมชอบใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาที่นั่น เขามีแปลงเล็กๆ ที่ปลูกมะเขือเทศ, แครอท และดอกทานตะวัน

ในวันเสาร์ที่แสงแดดส่องประกาย, สวนได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับชาวสวนทุกคนในการแลกเปลี่ยนพืชและแบ่งปันเคล็ดลับการทำสวน เลียมตื่นเต้นที่จะได้แสดงมะเขือเทศที่ปลูกเองและเรียนรู้จากผู้อื่น เขาได้พบกับหญิงชราชื่อนางทอมป์สันซึ่งมีดอกกุหลาบที่สวยที่สุดในสวน

นางทอมป์สันได้แบ่งปันความลับของเธอในการใช้กากกาแฟเป็นปุ๋ย เลียมฟังอย่างตั้งใจและตัดสินใจที่จะลองใช้กับดอกทานตะวันของเขา ในช่วงสองสามสัปดาห์ถัดมา ดอกทานตะวันของเขาเติบโตสูงและสดใสขึ้น เลียมตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนและการแบ่งปันความรู้ สวนชุมชนไม่เพียงแต่นำผู้คนมารวมกัน แต่ยังสอนบทเรียนที่มีค่าอีกด้วย

 

แบบทดสอบความเข้าใจเนื้อหา

 

 

คำถาม

 1. Liam spent his weekends in the ________ garden.
 2. He grew tomatoes, carrots, and ________ in his plot.
 3. The garden event was for gardeners to ________ plants and share tips.
 4. Mrs. Thompson had the most beautiful ________ in the garden.
 5. Liam learned to use ________ grounds as a fertilizer.

 

 1. เลียมใช้เวลาวันหยุดสุดสัปดาห์ของเขาใน ________ garden.
 2. เขาปลูกมะเขือเทศ, แครอท และ ________ ในแปลงของเขา.
 3. กิจกรรมของสวนเป็นการให้ชาวสวน ________ พืชและแบ่งปันเคล็ดลับ.
 4. นางทอมป์สันมี ________ ที่สวยที่สุดในสวน.
 5. เลียมได้เรียนรู้ที่จะใช้ ________ เป็นปุ๋ย.

 

เฉลย

 1. Community: The community garden represents a shared space for people to come together.
 2. Sunflowers: Growing different plants shows Liam’s interest in gardening and diversity in nature.
 3. Exchange: The event of exchanging plants symbolizes community collaboration and sharing.
 4. Roses: Mrs. Thompson’s roses reflect the beauty and care put into gardening.
 5. Coffee: The use of coffee grounds as fertilizer shows innovative and sustainable gardening practices.

 

 1. Community: สวนชุมชนแสดงถึงพื้นที่แบ่งปันสำหรับผู้คนมารวมกัน
 2. Sunflowers: การปลูกพืชหลากหลายชนิดแสดงให้เห็นถึงความสนใจในการทำสวนและความหลากหลายของธรรมชาติของเลียม
 3. Exchange: กิจกรรมแลกเปลี่ยนพืชสะท้อนถึงการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันในชุมชน
 4. Roses: ดอกกุหลาบของนางทอมป์สันสะท้อนถึงความงามและการดูแลในการทำสวน
 5. Coffee: การใช้กากกาแฟเป็นปุ๋ยแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำสวนที่ทันสมัยและยั่งยืน

 

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?