โครงสร้าง going to

is am are

ตัวอย่างเช่นประธานเป็น

I ____ going to visit  johnny (ฉันจะไปเยี่ยมจอนนี่)

ตามกฎภาษาอังกฤษที่เราเรียนมา ing จะปรากฏได้ข้างหน้าต้องเป็น verb to be

I is ไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้เป็น I am going to visit  johnny

ดูตัวอย่างประธานเป็น she

She ____ going to buy a  house เป็น ing  เติม is am are  ข้อนี้ She ใช้กับ is

ก็จะได้เป็น She is going to buy a house (เธอกำลังจะไปซื้อบ้าน)

อีกตัวอย่างหนึ่ง

David and johnny ____going to play football

ข้อนี้ใช้ are เป็นคำตอบ เพราะ are จะใช้กับพหูพจน์

ข้อสังเกต สิ่งที่ขาดไม่ได้ ก่อนการใช้ going to คือ verb to be

verb to be + going to + infinitive

infinitive คือกริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูป (ดังตัวอย่างประโยคด้านบน visit, buy  และ play)

ดังนั้นในประโยคภาษาอังกฤษถ้าเจอคำว่า going to อยู่ในประโยค มันจะแปลว่ากำลังจะเกิดขึ้น จำเอาไว้ใช้กันนะจ๊ะที่รัก

ข้อ 1 I’m going to japan ____ ____

next year

next  month

next week

ถูกทุกข้อ

ข้อ 2 I’m ____ to the doctor

going

are

is

ข้อ 3 I ___ going to visit America next two days.

am

for

the

ข้อ 4 Where _____ you going?

they

are

be

ข้อ 5 I __ going to the cinema tomorrow

is

am

are

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?