สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งอาจจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน การเรียนรู้ภาษาควรเน้นคำศัพท์และประโยคพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ บทความนี้จะเน้นที่คำศัพท์และประโยคง่ายๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “สิ่งของในห้องเรียน” ซึ่งเป็นหัวข้อที่ใกล้ตัวนักเรียน

บทความภาษาอังกฤษ: สิ่งของในห้องเรียน

คำศัพท์พื้นฐาน

 1. Desk (โต๊ะเรียน) – นี่คือที่ที่เรานั่งเรียนและเขียนหนังสือ
 2. Chair (เก้าอี้) – เรานั่งบนเก้าอี้ที่โต๊ะเรียน
 3. Blackboard (กระดานดำ) – ครูเขียนบนกระดานดำด้วยชอล์ก
 4. Book (หนังสือ) – เราอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้
 5. Pencil (ดินสอ) – เราใช้ดินสอเพื่อเขียนบนกระดาษ
 6. Eraser (ยางลบ) – ใช้ยางลบเพื่อลบคำผิด

ประโยคตัวอย่าง

 1. “I write in my book with a pencil.” (ฉันเขียนในหนังสือด้วยดินสอ)
 2. “We listen to the teacher near the blackboard.” (เราฟังครูที่อยู่ใกล้กระดานดำ)
 3. “My desk is next to the window.” (โต๊ะของฉันอยู่ติดกับหน้าต่าง)
 4. “I sit on the chair in the classroom.” (ฉันนั่งบนเก้าอี้ในห้องเรียน)
 5. “When I make a mistake, I use an eraser.” (เมื่อฉันทำผิดพลาด ฉันใช้ยางลบ)

กิจกรรมเสริม

 • จับคู่คำศัพท์กับรูปภาพ: ครูสามารถแสดงรูปภาพของแต่ละสิ่งของและให้นักเรียนจับคู่กับคำศัพท์ที่เหมาะสม
 • เล่นเกมบอกชื่อสิ่งของ: ครูชี้ไปที่สิ่งของในห้องเรียนและให้นักเรียนบอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
 • เขียนประโยคเกี่ยวกับห้องเรียน: ให้นักเรียนเขียนประโยคสั้นๆ เกี่ยวกับห้องเรียนโดยใช้คำศัพท์ที่ได้เรียนรู้

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?