ภาษาอังกฤษ ป2 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ชุด2 แบบทดสอบมีทั้งหมด 5 ข้อด้วยกัน มีเฉลยอยู่ด้านล่าง ซื่อสัตย์ต่อตนเอง อย่าแอบดูเฉลยก่อนทำแบบทดสอบ

เฉลยพร้อมคำอธิบาย

 1. has
  • “has” เป็นรูปของคำกริยา “have” ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ในปัจจุบัน (my best friend).
 2. fly
  • “fly” ใช้กับประธานพหูพจน์ (the birds) ในปัจจุบันทั่วไป.
 3. am, shines
  • “am” ใช้กับประธาน “I” ในปัจจุบัน.
  • “shines” เป็นรูปของคำกริยา “shine” ที่ใช้กับประธานเอกพจน์ (the sun) และแสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นเป็นประจำ.
 4. eat
  • “eat” ใช้กับประธานพหูพจน์ (My sister and I) ในปัจจุบัน.
 5. Does, play
  • “Does” ใช้ในการสร้างคำถามกับประธานเอกพจน์ในปัจจุบัน (your brother).
  • “play” คือรูปฐานของคำกริยาที่ใช้หลังคำช่วย “do/does/did” ในการสร้างคำถามหรือประโยคปฏิเสธ.

นักเรียนสามารถใช้ข้อสอบนี้เพื่อฝึกการใช้คำกริยาในปัจจุบันทั้งในรูปแบบประโยคบอกเล่าและคำถาม ตลอดจนการเข้าใจการใช้รูปกริยาที่เหมาะสมกับประธานที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ค่ะ

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?