แบบทดสอบความรู้พื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คำถามเกี่ยวกับเวลา โดยจะเป็นประโยคสนทนาระหว่าง Sally และ Sam

time (2)

แบบทดสอบสอบความรู้เกี่ยวกับเวลา

time (2)

เติมประโยคลงในบทสนทนาระหว่าง Sally และ Samให้ถูกต้อง
1.
Sally : What time get up?
2.
Sam : I at six o'clock
3.
Sally: What's time? = เวลาอะไร?
4.
Sam: It's past six. = 6.30
5.
Sam: What time do you ? = คุณไปโรงเรียนกี่โมง?
6.
Sally: I go to school at . = 7.20
7.
Sam: What time do do homework?
8.
Sally: I do at ten to six. = 17.50
9.
Sam: What do you have dinner?
10.
Sally : I have at seven p.m.= 19.00