ภาษาอังกฤษ ป.3 หัวข้อแบบทดสอบการถามเวลา Time

เป็นการถามโดยใช้คำถามว่า What time is it? ตอนนี้กี่โมงแล้ว เช่นเดียวกับคำถามนี้ What’s the time?

โดยการตอบ สามารถตอบได้ 2 แบบ ได้แก่ แบบอังกฤษ และแบบอเมริกัน

ถ้าเป็นแบบอเมริกัน จะตอบตรงตัวเช่น 7:05 จะตอบว่า “It’s seven O five” [อิทซ. เซเว่น โอ ไฟว์]แต่ถ้าแบบอังกฤษ จะตอบโดยใช้นาที ขึ้นก่อนเวลา เป็นดังนี้ It’s five past seven. โดยแบบอังกฤษ จะใช้ past คั่นเมื่อไม่เกิน 30 นาที แต่ถ้าเกิน 30 นาที ดังตัวอย่าง

8:40 ให้เราใช้ to โดยตอบว่า It’s twenty to nine. โดย to จะเป็นการบอกว่า “อีกกี่นาที จะถึง เวลานั้นๆ”

What time is it?
Question Image
What's the time?
Question Image
What time is it?
Question Image
What time is it?
Question Image
What's the time?
Question Image
What's the time?
Question Image
What's the time?
Question Image
What time is it?
Question Image
What time is it?
Question Image
What's the time?
Question Image
Check Answers