แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับหัวข้อนี้จะเป็นแบบทดสอบคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กระต่าย มด ผึ้ง ฯลฯ ซึ่งจะแบ่งแบบทดสอบออกเป็นสองหัวข้อ หัวข้อละ 10 คำ รวมทั้งหมดเป็น 20 คำศัพท์ด้วยกัน โดยแบบทดสอบเป็นอัตนัยล้วน หรือการเติมช่องว่างในความหมายของคำศัพท์ให้ถูกต้องและครบถ้วนนั่นเอง จึงจะได้คะแนน

เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ ชุดที่ 2

คำศัพท์แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ

(2) คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ

เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
r = กระต่าย
2.
a = มด
3.
b = ผึ้ง
4.
c = อูฐ
5.
c = ลิงชิมแปนซี
6.
e = นกอินทรีย์
7.
g = กอริลลา
8.
h = ฮิปโปโปเตมัส
9.
k = จิงโจ้
10.
p = เพนกวิน