แบบทดสอบภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในเรื่องเกีี่ยวกับสีต่างๆที่ปรากฏอย่างเด่นชัดที่อยู่ภายในรูปภาพ โดยแบบทดสอบจะเป็นแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียวหรือแบบปรนัย แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้มีทั้งหมด 10 ข้อด้วยกัน เหมาะสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากจะทดสอบความรู้ของตัวท่านเอง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนเพียงคำตอบเดียว

What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
What color is it?
Question Image
Check Answers