แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม2 ชุดที่2 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Ascertain
  • English: “The detective worked to ascertain the facts of the case.”
  • Thai: “นักสืบทำงานเพื่อหาข้อเท็จจริงของคดีนั้น.”
 2. Cohesive
  • English: “The team’s cohesive efforts led to their success.”
  • Thai: “ความพยายามที่สามัคคีของทีมนำไปสู่ความสำเร็จของพวกเขา.”
 3. Divergent
  • English: “Their opinions on the topic were divergent.”
  • Thai: “ความเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับหัวข้อนั้นมีความแตกต่างกัน.”
 4. Exemplify
  • English: “Her actions exemplify the best qualities of a leader.”
  • Thai: “การกระทำของเธอเป็นตัวอย่างของคุณสมบัติที่ดีที่สุดของผู้นำ.”
 5. Fervent
  • English: “He has a fervent passion for environmental conservation.”
  • Thai: “เขามีความกระตือรือร้นอย่างมากในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.”
 6. Ingenious
  • English: “The engineer’s ingenious solution solved the problem.”
  • Thai: “วิธีแก้ปัญหาที่ฉลาดของวิศวกรได้แก้ปัญหานั้น.”
 7. Ludicrous
  • English: “The idea seemed ludicrous at first, but it actually worked.”
  • Thai: “ความคิดนั้นดูไร้สาระในตอนแรก แต่มันกลับได้ผลจริงๆ.”
 8. Pristine
  • English: “The beach is known for its pristine beauty.”
  • Thai: “ชายหาดนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามที่บริสุทธิ์.”
 9. Resolute
  • English: “Her resolute determination helped her overcome the challenges.”
  • Thai: “ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเธอช่วยให้เธอเอาชนะความท้าทายได้.”
 10. Voracious
  • English: “He is a voracious reader, devouring books one after another.”
  • Thai: “เขาเป็นผู้อ่านที่กระหายหนังสือ อ่านหนังสือไปเรื่อยๆ หนึ่งเล่มต่อหนึ่งเล่ม.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?