แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม1 ชุดที่1 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Ambitious
  • English: “She has ambitious plans for her future.”
  • Thai: “เธอมีแผนการที่ทะเยอทะยานสำหรับอนาคตของเธอ.”
 2. Collaborate
  • English: “The two companies will collaborate on a new project.”
  • Thai: “สองบริษัทจะร่วมมือกันในโครงการใหม่.”
 3. Diverse
  • English: “Our school has students from diverse backgrounds.”
  • Thai: “โรงเรียนของเรามีนักเรียนจากหลากหลายพื้นที่.”
 4. Enthusiastic
  • English: “He is very enthusiastic about playing soccer.”
  • Thai: “เขากระตือรือร้นมากเกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล.”
 5. Fluctuate
  • English: “The stock market prices fluctuate daily.”
  • Thai: “ราคาในตลาดหุ้นผันแปรทุกวัน.”
 6. Gratitude
  • English: “She expressed her gratitude to the teacher.”
  • Thai: “เธอแสดงความขอบคุณต่อครู.”
 7. Hypothesis
  • English: “The scientist tested his hypothesis through experiments.”
  • Thai: “นักวิทยาศาสตร์ทดสอบสมมติฐานของเขาผ่านการทดลอง.”
 8. Innovative
  • English: “The new smartphone features innovative technology.”
  • Thai: “สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มีเทคโนโลยีนวัตกรรม.”
 9. Jovial
  • English: “His jovial nature makes him a great friend.”
  • Thai: “บุคลิกที่ร่าเริงของเขาทำให้เขาเป็นเพื่อนที่ดี.”
 10. Keen
  • English: “She is keen to learn new things.”
  • Thai: “เธอกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?