แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.3-5

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m3-5

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
caer = แคร์เรีย = อาชีพ
2.
caful = แค๊ร์ฟูล = ระวัง
3.
nal = เคอะเนล = คลอง
4.
coe = คอซทูม = เครื่องแต่งกาย
5.
ce = แคซัล = ปราสาท
6.
e = ครูซ = ล่องเรือทัศนาจร
7.
chhyard = เชิชยาด = งานศพ
8.
cowy = คาวเอิดลิ = ขี้ขลาด
9.
onvenient = เคินวีเนียนท = เหมาะสม,สะดวก
10.
yard = เชิชยาด = งานศพ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?