แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป5 ชุดที่1 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Adaptable
  • English: “Her ability to be adaptable in different situations is a real asset.”
  • Thai: “ความสามารถของเธอในการปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ เป็นสินทรัพย์ที่แท้จริง.”
 2. Benevolent
  • English: “The benevolent teacher helped students in need.”
  • Thai: “ครูผู้มีจิตใจดีช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ.”
 3. Compassion
  • English: “She showed great compassion towards the homeless.”
  • Thai: “เธอแสดงความเมตตาต่อผู้ที่ไม่มีบ้านอย่างมาก.”
 4. Determined
  • English: “He was determined to succeed in his new business venture.”
  • Thai: “เขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนธุรกิจใหม่ของเขา.”
 5. Eloquent
  • English: “The speaker was eloquent and captivated the audience.”
  • Thai: “ผู้พูดมีความสามารถในการพูดที่ดีและสามารถดึงดูดผู้ฟังได้.”
 6. Flourish
  • English: “The plants flourish in the sunny garden.”
  • Thai: “พืชเจริญเติบโตได้ดีในสวนที่มีแดด.”
 7. Gratitude
  • English: “He expressed his gratitude for the support he received.”
  • Thai: “เขาแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่เขาได้รับ.”
 8. Humorous
  • English: “Her humorous remarks always lighten up the conversation.”
  • Thai: “คำพูดตลกของเธอมักทำให้บทสนทนาสนุกขึ้นเสมอ.”
 9. Innovative
  • English: “The company is known for its innovative products.”
  • Thai: “บริษัทนั้นเป็นที่รู้จักในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม.”
 10. Jovial
  • English: “His jovial nature makes him popular among his friends.”
  • Thai: “ลักษณะที่ร่าเริงของเขาทำให้เขาเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนๆ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?