แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 9  ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า บิยอนดฺ เหนือ,เกิน,เลย, ไบไซเคิล;ไบ’ซิค’เคิล จักรยานสองล้อ, ไบดฺ ทน, เผชิญ, ขึ้นอยู่กับ, ไบคฺ จักรยานสองล้อ, บิล ใบเสร็จ, บะนอค’คิวลาร์ซฺ กล้องส่องทางไกล, ไบออก’กระฟี ชีวประวัติ, เบิร์ด’บาธ แอ่งหรืออ่างน้ำตื้นสำหรับนกในสวน, เบิร์ธ การเกิด, เบิร์ธเด วันเกิด

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
nd = บิยอนดฺ = เหนือ,เกิน,เลย
2.
cle = ไบไซเคิล ไบ'ซิค'เคิล = จักรยานสองล้อ
3.
e = ไบดฺ = ทน, เผชิญ, ขึ้นอยู่กับ
4.
e = ไบคฺ = จักรยานสองล้อ
5.
l = บิล = ใบเสร็จ
6.
lar = บะนอคคิวลาร์ซ = กล้องส่องทางไกล
7.
hy = ไบออกกระฟี = ชีวประวัติ
8.
ath = เบิร์ด'บาธ = แอ่งหรืออ่างน้ำตื้นสำหรับนกในสวน
9.
th = เบิร์ธ = การเกิด
10.
day = เบิร์ธ'เด = วันเกิด