แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แบร์ ฮันทฺ การล่าหมี ,เบียร์ด หนวดเครา ,บีท ตี,เฆี่ยน ,บิวทิฟูล สวยงาม ,บิคอซ เพราะว่า, บิคัม กลายเป็น, เบดรูม ห้องนอน, บิฟอร์ ก่อน, บิกิน เริ่มต้น, บิกินนิง การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
r hunt = แบร์ ฮันทฺ = การล่าหมี
2.
rd = เบียร์ด = หนวดเครา
3.
t = บีท = ตี,เฆี่ยน
4.
ful = บิวทิฟูล = สวยงาม
5.
use = บิคอซ = เพราะว่า
6.
me = บิคัม = กลายเป็น
7.
om = เบดรูม = ห้องนอน
8.
re = บิฟอร์ = ก่อน
9.
n = บิกิน = เริ่มต้น
10.
ning = บิกินนิ่ง = การเริ่มต้น, จุดเริ่มต้น