แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า อาหารเย็น ,ห้องอาหาร ,อินทรีย์ ,หู ,โลก ,ไข่ ,ช้าง ,โรงงาน ,ยุติธรรม ,ชาวนา

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
d = ดินเนอร์ = อาหารเย็น
2.
din room = ดินนิ่งรูม = ห้องอาหาร
3.
ea = อิเกอร์ = อินทรีย์
4.
e = เอีย = หู
5.
e = เอริธ = โลก
6.
e = เอ็ก = ไข่
7.
el = เอล-อิแฟ็นท = ช้าง
8.
fa = แฟคทอรี = โรงงาน
9.
f = แฟร์ = เท่าเทียม ยุติธรรม
10.
farr = ฟาร์เมอร์ = ชาวนา

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?