การใช้ “will” ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 ควรเรียนรู้ การใช้ “will” สามารถหลากหลายและมีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร ต่อไปนี้คือหลักการใช้ “will” ในภาษาอังกฤษ:

1. การแสดงเจตนาหรือความตั้งใจ

 • ตัวอย่าง: “I will study harder next semester.” (ฉันจะเรียนหนักขึ้นในภาคเรียนหน้า)
 • การใช้: “Will” ใช้แสดงความตั้งใจหรือแผนการที่เราตัดสินใจทำในอนาคต

2. การทำนายหรือคาดการณ์

 • ตัวอย่าง: “It will probably snow tomorrow.” (น่าจะมีหิมะตกพรุ่งนี้)
 • การใช้: ใช้ “will” เมื่อทำนายหรือคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

3. การใช้ในคำถามเพื่อขอความช่วยเหลือหรือข้อเสนอ

 • ตัวอย่าง: “Will you join our team for the project?” (คุณจะเข้าร่วมทีมของเราสำหรับโปรเจ็กต์นี้ไหม)
 • การใช้: “Will” ในคำถามแสดงการขอความช่วยเหลือหรือข้อเสนอ

4. การใช้ในเงื่อนไขประเภทที่หนึ่ง (First Conditional)

 • ตัวอย่าง: “If you study hard, you will pass the exam.” (ถ้าคุณเรียนหนัก คุณจะผ่านการสอบ)
 • การใช้: “Will” ใช้ในประโยคหลักเมื่อมีเงื่อนไขที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริง

5. การใช้ ‘will not’ (won’t) สำหรับการปฏิเสธหรือไม่ยินยอม

 • ตัวอย่าง: “I will not accept late submissions.” (ฉันจะไม่ยอมรับการส่งงานช้า)
 • การใช้: “Will not” หรือ “won’t” แสดงความไม่ยินยอมหรือปฏิเสธในอนาคต

6. การใช้ ‘will have’ สำหรับการกระทำที่จะเสร็จสิ้นในอนาคต

 • ตัวอย่าง: “By 2025, I will have completed my degree.” (ภายในปี 2025, ฉันจะจบการศึกษาแล้ว)
 • การใช้: ใช้เพื่อบ่งบอกการกระทำที่จะเสร็จสมบูรณ์ในจุดเวลาหนึ่งในอนาคต

7. การใช้ ‘will be’ แสดงการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้น

 • ตัวอย่าง: “Next year, I will be studying abroad.” (ปีหน้า, ฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศ)
 • การใช้: “Will be” ใช้เพื่อแสดงการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

8. การใช้ ‘will’ ในการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ

 • ตัวอย่าง: “I’ll see you tomorrow.” (ฉันจะเจอคุณพรุ่งนี้)
 • การใช้: “I’ll” เป็นรูปย่อของ “I will” ซึ่งมักใช้ในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

การเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ “will” ในหลายสถานการณ์จะช่วยให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจและถูกต้องมากยิ่งขึ้น การอ่านและเขียนประโยคที่มี “will” ในบริบทที่หลากหลายจะช่วยให้เข้าใจการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น ควรจำไว้ว่าการใช้ “will” ไม่ได้จำกัดเฉพาะในหนังสือเรียน แต่ยังรวมถึงการสื่อสารประจำวันและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย.

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?